วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บุคลากรของเรา


นายบุญตา  ค่าภูเขียว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ (ชำนาญการพิเศษ)
การศึกษา คบ.สังคมศึกษา  กศม.การบริหารการศึกษา
ภูมิลำเนา จังหวัดหนองบัวลำภูนางดวงรัตน์  สายสวาท
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครูประจำชั้นอนุบาล 1,2
การศึกษา คบ.การศึกษาปฐมวัย  กศม.การบริหารการศึกษา
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ชนเผ่าละว้า) 


นายพชร  ศิละวรรณโณ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษา คบ.พลศึกษา  กศม.การส่งเสริมสุขภาพ, กศม.การบริหารการศึกษา
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ชนเผ่าไตใหญ่) 
นางสาวปาลีรัตน์  ชารัญจ่า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การศึกษา คบ.การประถมศึกษา
ภูมิลำเนา จังหวัดอุดรธานี  (ชนเผ่าลาวซ่ง) 

นายธวัชชัย  ธนะฤทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การศึกษา วทบ.อุตสาหกรรม (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
ภูมิลำเนา จังหวัด นครพนม (ชนเผ่าไทยอีสาน)

นางสาวนัยนา  ตันติศุภพงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (SP2)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การศึกษา คบ.ภาษาไทย
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ชาวปกาเกอญอ เผ่าสกอร์) 

นายทองสุข  ฌานชีวินสุข
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การศึกษา คบ.พลศึกษา
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ชาวปกาเกอญอ เผ่า สกอร์) 

นางสาวสาวิณี  สุภาไทย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การศึกษา รปศ.รัฐประสานศาสตร์
ภูมิลำเนา จังหวัดนครพนม (ชนเผ่าไทยอีสาน)

นางสาวสุกาณดา มหานาม
ตำแหน่ง ครูอาสา
อาสาช่วยสอนทุกรายวิชา
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่ (ชนเผ่า ละว้าขาว)

นายสมพร  มวลจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา วทบ.วิทยาศาสตร์
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชนเผ่ากะเหรี่ยงดำ)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชาวปกาเกอญอ ชนเผ่า สกอร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น